KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
542
0
/gdpr/
643660069

Krajinářsko-architektonická soutěž: Sad Svobody, Zlín

Ukončená soutěž

Galerie
+9

Vítězným návrhem krajinářsko-architektonické soutěže na sad Svobody ve Zlíně se stal projekt od studia Loom on the Moon.

Porota vybrala návrh, která slibuje proměnu a oživení tohoto klíčového veřejného prostoru.

Návrh, inspirovaný uměleckou instalací Zlínská zrcadla, chce zachovat intimitu parku a zároveň přinést nové formy instalací, propojující umění, architekturu a mobiliář.

Shrnutí soutěžního zadání

Zlínský sad Svobody je jedním z nevýznamnějších veřejných prostranství centra města Zlína. Je neodmyslitelně spjat s budovou zámku, kterou obklopuje a s budovou bývalého soudu. Obě stavby patří k nejstarším budovám ve městě. Tento přírodně krajinářský park s geniem loci starého panského sídla se nachází na rozhraní historického centra a modernistického baťovského města. Díky své poloze mezi hlavním zlínským náměstím a autobusovým nádražím jím prochází nemalé množství obyvatel a návštěvníků Zlína, kteří ale nemají mnoho důvodů k tomu, aby v parku setrvali. Komplikovaný přístup do jižní a východní části parku zvyšuje izolaci místa od okolního života ve městě. Zámek roky čeká na rekonstrukci a nový impuls k životu včetně dlouhodobě prázdné a chátrající budovy bývalého soudu s okolím měnícím se v les. Spolu s prostorem nádraží propojeným s parkem dvojicí podchodů se tak sad Svobody řadí k teritoriu, které si oblíbili nejen milovníci klidu a vzrostlých stromů, ale i lidé žijící na okraji společnosti.

Město Zlín si uvědomuje, že ke změně tohoto stavu je zapotřebí daleko víc, než prostá úprava parku a podniká postupné kroky ke změně. Úpravou Gahurova prospektu, revitalizací Parku Komenského a rekonstrukcí tržiště Pod Kaštany a dalšími projekty v centru města postupně připravuje podmínky pro oživení veřejných prostranství a městských parků. Komplexní úpravy a nová náplň jsou souběžně připravovány pro zlínský zámek a intenzivně se také hledá řešení k umožnění přestavby chátrající budovy soudu. Nalezení vhodného využití budov zámku a soudu město vnímá také jako příležitost k doplnění chybějících pozitivních aktivit. Oživení těchto budov, a především jejich parteru, vnímáme jako zásadní podmínky k vytvoření vhodného prostředí pro rozmanité využití sadu Svobody. Při návrhu tak není nutné svazovat se neutěšeností prostředí především kolem budovy bývalého soudu, ale lze počítat s postupnými pozitivními změnami, které se synergicky projeví i v prostoru parku.

Porota soutěže

Kdo rozhodoval o vítězi této krajinářsko-architektonické soutěže?

 • MgA. Ing. arch. Petr Janda – předseda poroty, autorizovaný architekt,
 • Ing. arch. Lucie Vogelová, autorizovaná krajinářská architektka,
 • Ing. Václav Babka, autorizovaný krajinářský architekt,
 • Ing. arch. Pavel Řihák Ph.D., autorizovaný architekt,
 • Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína,
 • Michal Čížek, náměstek primátora, radní pro dopravu a městskou zeleň,
 • Ing. Zuzana Hegmonová, zahradní architektka a správkyně sadu Svobody, Odbor městské zeleně Zlín.

Náhradními členy poroty byli:

 • Ing. Radmila Fingerová, autorizovaná krajinářská architektka,
 • Ing. arch. David Zajíček,
 • Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora pro oblast správy majetku, územního plánování, rozvojových ploch a architektury, 
 • Vojtěch Volf, náměstek primátora pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Přizvaný expert poroty:

 • Jana Kubáčová, ředitelka kulturního a kreativního centra Živý Zlín.

Podrobněji členy poroty představujeme v aktualitě Soutěž na revitalizaci Sadu Svobody: Kdy budou zveřejněny výsledky soutěže?

Harmonogram soutěže

Zahájení soutěže: 21. srpna 2023
Termín pro odevzdání soutěžních návrhů: 15. listopad 2023
Zasedání poroty: 23. listopadu 2023
Schválení výsledků soutěže Radou města Zlína: 4. prosince 2023
Výstava soutěžních návrhů: od 8. ledna 2024 v obchodním centru Zlaté jablko

Výsledky soutěže na revitalizaci Sadu Svobody

Oceněný návrh –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 1. místo

Účastník: Loom on the Moon s.r.o.
Autoři: Lenka Hejlová, Martin Hejl
Spolupracovníci: Loom on the Moon s.r.o. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Natália Kaňová, Jan Nálepa, Daniel Pošta, Milan Martinec, David Čumalo; L&scape s.r.o. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Štěpánka Endrle, Magdalena Filsaková, Lukáš Pinkava

Anotace autorů:

Zámecká piazzetta Na park jsou tři hlavní programatické nároky: První souvisí s provozem budoucí kulturně paměťové instituce zámku. Tomuto nároku vycházíme vstříc mlatovou piazzettou s ochrannou vegetací, která opticky chrání prostranství západního traktu zámku před frekventovanou mnohaproudou silnicí a poskytuje klidný prostor pro venkovní posezení zámecké restaurace.

Městský záliv
Druhým nárokem je zamýšlená rekonstrukce budovy bývalého pivovaru a k ní přiléhající kavárna. Tuto městskou hranu směrem k zástavbě a zlínskému náměstí ošetřujeme mlatovým zálivem s vodními prvky. Vytváříme nové prostranství s jasnou vodní identitou pro rodiny s dětmi a případné hudební produkce.

Zelené srdce
Třetím nárokem je zachování cenné zeleně i nedávno instalovaného multimediálního prvku Zlínských zrcadel. Tento požadavek ošetřujeme vytvořením klidového zeleného srdce, které poskytne útočiště drobné zvěři a ptactvu a zároveň návštěvníkům umožní nerušený odpočinek. V prostředí mezi zámeckou piazzettou a městským zálivem.

Hrany
Rušné hrany parku disponují dostatečně vysokou zelení tak, aby poskytovaly přiměřenou míru odclonění okolního ruchu. Na jižní straně směrem k tržišti dává vzniknout zeleným branám, na západě formuje hustou zelenou bariéru a na severu naopak vytváří přístupnější prostranství s množstvím venkovních zahrádek pro restaurační provozy, které zvyšují bezpečnost v nočních hodinách. Severní hrana slouží jako efektivní tranzitní cesta, nyní nenásilně odkloněná směrem k severnímu okraji parku, mezi důležitými body města, přitom si ponechává svůj poetický procházkový charakter.

Archipelágo
Stávající flóra je zachována, ale je geometricky doplněna a upravena do podoby hravých zelených ostrovů, které nabízejí rozmanitou kolekci chráněných polouzavřených i otevřených prostranství. Převládající zastoupení sečných travních porostů umožňuje klidný pobyt na trávnících v letních měsících. Archipelágo zelených ostrovů různého rozsahu, výšky a povahy zeleně nadále zůstává útočištěm drobné zvěře a tajemnou krajinou plnou překvapivých momentů, kterou mohou návštěvníci objevovat.
Promenáda
Celým archipelágem a všemi třemi hlavními prostranstvími – zámeckou piazzettou, městským zálivem i zeleným srdcem – meandruje promenáda, která hravým a překvapivým způsobem objevuje povahu zeleného souostroví a umožňuje klidné korzování. V kombinaci s mlatem vytváří potřebné pěší propojky a poskytuje pomalejší a intimnější alternativu k hlavním prostranstvím parku.

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje, že autoři splnili zadání s největší odvahou a zároveň s největším předpokladem proměny využívání i vnímání parku obyvateli i návštěvníky města. Návrh je originální odpovědí na otázku soudobé interpretace parku, rozvíjí současný charakter, zachovává jeho intimitu v dolní části a usměrňuje využití v okolí zámku.

Porota pozitivně hodnotí také důraz návrhu na celistvost a hledání způsobu posílení jedinečné identity. Nová vrstva by tuto kvalitu neměla překrýt, na což je nutné brát velmi pečlivý ohled během dopracování návrhu, a to až do fáze nadstandardního dohledu během realizace. To by zároveň nemělo vést k rozmělnění představeného konceptu, ale naopak k jeho myšlenkovému prohloubení a propojení s identitou parku.

Jako nadčasovou hodnotu návrhu porota vnímá budoucí ambientní kvalitu parku a doporučuje autorskému týmu, aby tato byla hlavním kritériem realizace. Je třeba, aby byl návrh dopracován do realizovatelné podoby a nedošlo k nevratným škodám na trvalých hodnotách parku při jeho realizaci. Při dopracování návrhu je nutné věnovat náležitou péči trasování cest, domyšlení nástupů do parku a prověření dopravních souvislostí s okolím i uvnitř parku. Zároveň je nutné podrobně se zabývat navrhovaným umístěním keřů a výškově diferenciovaných podrostů ve vztahu k celkové kompozici parku a ke kompozici jeho průhledů.

Hodnotou parku jsou stromy a navržené řešení má velké stavební nároky na prostor mezi stromy. Rizikem tak je umisťování nových i odstraňování stávajících cest vzhledem ke kořenovým systémům dřevin, a to i během realizace. V následujících stupních projektové dokumentace je nutné věnovat zvýšenou péči i těmto zásahům. Zásahy do porostů dřevin musí být výsledkem dendrologické analýzy těchto porostů a zhodnocení významu jednotlivých dřevin. Požadavkem zadavatele je zajištění odborné ochrany a péče o stromy a dlouhověkou vegetaci obecně již v projektové dokumentaci. Velký důraz musí být kladen již v projektové přípravě také na proveditelnost a praktickou stránku realizace obnovy parku, jeho údržby, na udržitelnost a praktické užívání parku.

Práce na trvalých změnách parku nelze přímo odvozovat z konceptu již dříve realizované instalace „Zlínská zrcadla“. Nicméně návrh s tímto výrazným uměleckým motivem pracuje, využívá ho jako iniciaci pro další intervence a doplňuje prostor parku o další formy instalací na pomezí umění, drobné architektury a mobiliáře. Vizualita těchto nově vkládaných prvků doplňujících nová epicentra parku (zejména mobiliář a osvětlení) je odvozena z výtvarného řešení „Zlínských zrcadel“ se záměrem podpořit atraktivitu této složky parku. V dopracování návrhu je však nutná rozvaha nad vhodností umístění, nad charakterem a účelností každého konkrétního navrženého uměleckého prvku. Při jejich aplikaci je třeba vnímat nutnost zachování celistvého vyznění parku. Ke zvážení je rozsah těchto prvků stejně jako nahrazení méně dominantními variantami i s ohledem na jejich předpokládané náklady na realizaci a údržbu a funkčnost. Některé vybrané objekty mohou být následně řešeny například formou samostatných soutěží.

V bezprostředním kontaktu se zámkem je nutné, aby byl návrh koordinován s paralelně připravovanou rekonstrukcí zámku. Je důležité v návrhu zohlednit některé požadavky provozovatele na pořádání kulturních akcí, a to i v případné úpravě trasování chodníků a zejména členění zpevněných ploch, například v kontextu omezení přístupu k zámku. Návrh zpevněných ploch musí vycházet především z konfigurace terénu a jejich provozního účelu.

Oceněný návrh –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 2. místo

Účastník: CONSEQUENCE FORMA s.r.o.
Autor: Ing. arch. Martin Sládek

Oceněný návrh – 3. místo

Účastník: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Autoři: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS., Ing. Barbora Kubická, Ing. Justýna Staňová

Další návrh

Účastník –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ autoři⁠: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Ján Janík

Další návrh

Účastník: Green Architecture SK
Autoři: Ing. Michal Štiga, Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.

O soutěži

Město Zlín vyhlásilo na podzim roku 2023 otevřenou jednofázovou krajinářsko-architektonickou soutěž. Soutěžícím nabídlo atraktivní zadání, motivační odměny a podrobné soutěžní podklady. Soutěž připravila a organizovala Kancelář architekta města Zlína.

Nalezení řešení nejvýznamnějších městských prostor a budov pomocí architektonických či architektonicko-krajinářských, případně urbanistických soutěží, má ve Zlíně svou století trvající tradici.

Zlín je mezi architekty znám hlavně díky jeho baťovské architektuře vyznačující se užitím betonových skeletů s výplní z režného cihelného zdiva a nebývale rozsáhlé aplikaci principů zahradních měst. Kořeny města jsou ale mnohem hlubší, a tato soutěž se dotýká jedné z jeho vůbec nejstarších částí, které vévodí zámek se symbolickým číslem popisným 1. Jedná se o prostředí přírodně-krajinářského parku panského sídla pro Zlín zcela netypické, až nečekané, zasazené mezi historický střed města a rozsáhlý areál továrních budov firmy Baťa.

Revitalizace sadu Svobody je již 11. vyhlášenou soutěží od roku 2011 a 6. soutěží věnující se úpravě veřejného prostranství v tomto krajském městě.

Podmínky soutěže

Termínem pro odevzdání soutěžních návrhů byl 15. listopad 2023.

Soutěžní podmínky a podklady připravené Kanceláří architekta města Zlína jsou dostupné na webu ČKA.

Předpokládaná investice do území o velikosti 3,7 ha je 70 mil. Kč bez DPH. Úmyslem zadavatele je po ukončení soutěže navázat následně zadanou zakázkou v režimu jednacího řízení bez uveřejnění v předpokládané výši 7 mil. Kč bez DPH, kterou získá autor jednoho z oceněných soutěžních návrhů.

Podklady pro soutěžící

Soutěžící mohou využít i texturovaný 3D model parku zhotovený pro účely této soutěže. Vycházet mohou také z aktuálního auditu dřevin, geodetického zaměření, hydrogeologického průzkumu území, z výsledků dotazníkového šetření a rozsáhlé fotodokumentace.

Mezi podklady jsou zahrnuty i studie a záměry v navazujících územích, např. na samotném zámku, nebo přímo sousedícím autobusovém nádraží.

Fotogalerie současného stavu

Historie sadu Svobody je úzce spjata se zámkem

V roce 1804 získal zámek a okolní park o rozloze tří hektarů hrabě Klaudius Breton. Park, tedy dnešní sad Svobody, upravil v anglickém stylu. V roce 1860 zámek koupil brněnský továrník Leopold Haupt, který jej poprvé otevřel veřejnosti, avšak pouze při významných událostech. K zámku patřil i panský dvůr, tedy dnešní park Komenského, pivovar později přestavěný na soudní budovu a další hospodářské stavby.

Změny přináší ve 20. letech minulého století prudký rozmach firmy Baťa a města Zlína. V roce 1929 koupil zámek i s přilehlými budovami Tomáš Baťa, čímž se otevřela cesta k zásadním urbanistickým změnám.

Zahrnovaly zbourání ohradních zdí a zpřístupnění parku veřejnosti, který měl sloužit k oddechu pracujících. V parku se dříve nacházela dvě jezírka a svou existenci v něm započala i zlínská zoologická zahrada.