KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
764
0
/gdpr/
865660069

Studie Rekonstrukce komunikace Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou

Studie

Galerie
+4

Studie Rekonstrukce komunikace Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou

Cílem studie bylo prověřit proveditelnost navržených změn v původním záměru rekonstrukce ulic Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou. Studii zpracovával Odbor dopravy magistrátu v koordinaci s Kanceláří architekta města Zlína a ve spolupráci s občanským sdružením Letná žije!.

Zdroj: Odbor dopravy magistrátu města Zlína

Důvodem chystaných změn je zajištění bezpečnosti provozu a modernizace nyní špatného technického stavu komunikací.

Studie se zabývala organizací dopravy tak, aby umožnila bezpečný a plynulý provoz na silnicích a zároveň respektovala jedinečný charakter místa. Volba padla na přehledné řešení s minimálním invazivním zásahem. Silnice široká 3,6 metru je obousměrná s prostorem pro vyhýbání vozidel, přičemž vybrané úseky jsou variantně zpracovány jako jednosměrky. Toto řešení se bude v dalších fázích projektové přípravy ještě upřesňovat tak, aby se co nejvíce zohlednily připomínky obyvatel čtvrti Letná.

Vizualizace ulice Pod Rozhlednou. Zdroj: Odbor dopravy magistrátu města Zlína

Preferovanou změnou dopravního řežimu je tzv. Obytná zóna s předností zprava, variantně je možné použít Zónu 30.

"Zásadním tématem obyvatel je řešení parkovacích stání. Toto řešení podle mého názoru umožňuje využít potenciál území v maximální rozumné míře a zároveň minimalizovat zásahy.

Je potřeba akceptovat, že i přes minimalizované zásahy se ve velké míře bude zasahovat do stávajících živých plotů a částečně i do zaužívaných prostorů mezi objekty a komunikacemi.

Zároveň bych velmi rád poděkoval obyvatelům Letné za jejich vstřícnost a konstruktivní připomínky, které nám pomohly nalézt optimální řešení.”

Ing. arch. Jindřich Nový

ředitel Kanceláře architekta města Zlína

Doprava, povrchy a sítě

Silniční komunikace bude provedena v kompletní nové konstrukci s krytem z asfaltobetonu. Podélná parkovací stání jsou navržena ze zasakovací betonové dlažby.

V místech výškového převýšení mezi parkovišti a okolním terénem bude zřízena opěrná zídka h=1,00 m z drátěných gabionů vyplněných kamenivem.

Vizualizace ulice Bratří Sousedíků. Zdroj: Odbor dopravy magistrátu města Zlína

V rámci rekonstrukce vozovky proběhne také oprava technické infrastruktury, která se nachází pod povrchem. Odvodnění vozovky se navrhuje do podélného úžlabí v kraji asfaltové vozovky a následně přes uliční vpusti do nové kanalizace.

Současné odvodnění zpevněných ploch do přilehlého terénu má za následek mimo jiné podmáčení stávající zástavby okolních domů.

Navazující projekt musí řešit také koordinaci se současnými inženýrskými sítěmi - vodovody, kanalizačními stokami, kanalizační přípojkami jednotlivých RD a dalšími sítěmi v majetku různých společností.

Další informace v aktualitě o studii rekonstrukci ulic Bratří Sousedíků a Pod rozhlednou

Více informací včetně očekávaného postupu prací a realizace najdete v aktualitě Jaká je budoucnost ulic Bratří Sousedíků a Pod rozhlednou? Představili jsme její studii.

Vizualizace ulice Bratří Sousedíků. Zdroj: Odbor dopravy magistrátu města Zlína

Výchozí parametry řešených komunikací

  • Ulice Bratří Sousedíků: délka cca 1 150 m
  • ulice Pod Rozhlednou: délka cca 1 185 m
  • šířka: cca 3 m

Další projekty