KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
664
0
/gdpr/
754660069

Studie regenerace obytné čtvrti Obeciny

Studie

Galerie
+7

Shrnutí projektu

Po veřejném projednání, které proběhlo v prosinci minulého roku, Kancelář architekta města Zlína zohlednila připomínky obyvatel lokality a následně dopracovala urbanistickou studii.

Studie se zabývá veřejným prostranstvím v prvním poválečném sídlišti ve Zlíně. Řeší především úpravu zeleně, reorganizaci dopravy, modernizaci hřišť, mobiliáře a uspořádání odpadového hospodářství. Jednou z nejdůležitějších úprav v lokalitě je transformace sídliště na dopravní režim obytné zóny.

Řešené území Obecin ve Zlíně.

Jak jsme postupovali?

 1. Úvodní mapování lokality

  Nejdříve proběhla osobní prohlídka celé lokality, během které jsme rychle identifikovali základní specifika, dobře řešená místa i prostory k výraznému zlepšení.
  Tato fáze nám umožnila konkrétněji formulovat otázky do participace (komunikace s obyvateli čtvrti).

 2. Analytická část studie

  Součástí této fáze byla také rešerše již schválených územně plánovacích dokumentací (např. územní plán města Zlína) a dříve schválené záměry a strategie (Strategický plán města Zlína).

 3. Zpracování rámcové studie

  Následovalo podrobné zpracování lokality s cílem zvýšit kvalitu života (nejen) místních obyvatel. V této fázi vždy bereme v potaz aktuální normy i příklady dobré praxe a inspiraci kvalitními projekty z Česka a zahraničí.

 4. Participace

  Připravili jsme a zveřejnili dotazník s cílem zjistit, čeho si obyvatelé na lokalitě nejvíce váží a v čem vidí největší nedostatky.

 5. Veřejné projednání s obyvateli Obecin

  Rámcovou studii doplněnou o výsledky participace a implementaci navrhovaných řešení jsme prezentovali veřejnosti. Také tady dostáváme zpětnou vazbu a další návrhy k řešení.

 6. Finalizace podrobné studie

  Zpracovali jsme podněty participace s obyvateli do studie tak, aby se zdůraznily stávající pozitivně hodnocené prvky lokality a naopak se snížil negativní vliv těch nežádoucích.

 7. Zveřejnění studie

  Publikace studie na webu Kanceláře architekta města Zlína a dalších komunikačních kanálech města včetně upozornění na sociálních sítích KAM Zlín (facebook, instagram).

Výchozí stav čtvrti Obeciny

Obeciny jsou velmi kvalitní obytná čtvrť, mimo jiné pro své přiměřené měřítko bytových domů zasazených do zeleně, prostorné a dispozičně dobře řešené byty a krásnou architekturu. Na sídlišti Obeciny je fungující komunitní život, obyvatelé se setkávají při pravidelných akcích, jako jsou zabijačka nebo moštování. To jsou velké kvality tohoto místa.

Starousedlíci bydlí v lokalitě od narození a s místem cítí sounáležitost. Velká část obyvatel také o své okolí pečuje, především o předzahrádky. Lokalita jim není lhostejná a mají zájem o její zvelebování.

„Cílem studie regenerace obytné čtvrti Obeciny je podpořit a posílit toto směřování."

Ing. arch. Kamila Kasanová

Kancelář architekta města Zlína

Fotodokumentace řešeného území

Součástí studie je také proces participace s obyvateli a následné veřejné setkání a prezentace dílčího návrhu. Tento postup obyvatelům dává možnost spolurozhodovat a podílet se na realizaci investičních kroků v jejich lokalitě.

Hlavní cíle projektu regenerace

Komplexní regenerace sídliště v celém rozsahu podpoří vysokou kvalitu urbanistického celku. V lokalitě se nacházejí větší byty (3+1 a 4+1), které jsou často předávány z generace na generaci. Vhodnými úpravami lze i veřejný prostor přizpůsobit a zatraktivnit všem věkovým kategoriím.

Snahou studie je vytvořit vyvážený prostor pro rekreaci obyvatel, který bude citlivě doplňovat potřebná dopravní infrastruktura.

Nevím co je zde za problém, popisek vložen.

Co se má na Obecinách změnit?

 • Největší prioritou je zajištění bezpečnosti chodců, a to jak v dané lokalitě, tak i v návaznostech na okolí,
 • doplnění chodníků a sítě cyklostezek,
 • plošné zklidnění celé oblasti,
 • navýšení počtu parkovacích míst,
 • úprava veřejného prostoru u obchodního centra,
 • úprava a doplnění dětských hřišť a sportovišť,
 • vytvoření nového multifunkčního hřiště na východním konci sídliště,
 • umístění nového mobiliáře a tvorba míst k relaxaci dospělých,
 • rekonstrukce všech stávajících zpevněných ploch,
 • neperspektivní stromy a stromy v těsné blízkosti fasád navrhnout ke kácení,
 • navrhnout postup regenerace dřevin,
 • odstranit staré konstrukce sušáků a další relikty dřívější doby.
Studie regenerace obytné čtvrti Obeciny navrhuje také úpravu veřejného prostoru u obchodního centra u ulice Štefánikova.

Studie regenerace obytné čtvrti Obeciny navrhuje také úpravu veřejného prostoru u obchodního centra u ulice Štefánikova.

Jaké konkrétní proměny studie navrhuje?

Architektonický záměr

Stávající koncepce domů zasazených do zeleně je natolik nosná a kvalitní, že není potřeba vytvářet jiné modifikace. Subtilní komunikace, drobná dětská hřiště, předzahrádky a stromy.

Tuto strukturu subtilních komunikací, drobných dětských hřišť, předzahrádek a stromů studie zachovává, pouze ji obohacuje a kultivuje.

Návrh úpravy veřejného prostoru u obchodního centra a ulice Obeciny V. Na vizualizaci je dobře vidět změna trasování chodníku podél ulice Štefánikova. Původní chodník, jenž přiléhal k vozovce, je nyní přesunut do zeleně. Je navržen 2 m široký z vodopropustného betonu a mírně se vlní pod stromy.

Doprava

Jednou z nejdůležitějších úprav v lokalitě Obeciny je transformace sídliště na dopravní režim Obytné zóny.

Dle ČSN 73 6110 je obytná zóna jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných souborů s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb.

Nové dopravní řešení respektuje současné vedení komunikací pro chodce, cyklisty i vozidla, studie upravuje a rozšiřuje možnosti parkování osobních automobilů. Nová šikmá parkovací místa vznikají na ulici vedoucí souběžně s ulici Vizovická.

Dopravní zklidnění

Prostor místních komunikací v této zóně je opticky, případně i fyzicky a také hmatově podle zvláštního předpisu rozdělen na prostor pobytový a prostor dopravní se smíšeným provozem a je obvykle řešen v jedné úrovni.

Dále jsou používána opatření pro regulaci rychlosti, což jsou dle ČSN veškerá opatření, která ovlivňují volbu jízdní rychlosti, která směřují k jejímu snížení, a to jak formou podvědomé psychologické motivace, tak působením na dynamiku jízdy vozidla stavebními opatřeními i působením společným.

Mezi tato opatření pro zdůraznění jiného režimu jízdy v zastavěném území patří např.:

 • změna šířkového uspořádání (užití užších jízdních pruhů),
 • dělicí ostrůvky,
 • zpomalovací prahy.

V lokalitě Obeciny s navrhovaným dopravním zklidněním bude možné dopravní prostor sdílet všemi uživateli. Aby bylo řidičům automobilů zřejmé, že se jedná o zklidněnou zónu, vjíždí se do zóny přes zpomalovací prvek, maximální povolená rychlost je 20 km/h.

Funkce ulic v obytné zóně

Uliční prostor by měl sloužit především pobytovým funkcím, včetně spontánních her, společenských nebo kulturních akcí a aktivit.

Pro větší bezpečí chodců navrhujeme i zde tzv. koridory pro pěší, což jsou materiálově (ne výškově) odlišené plochy určené pro pohyb chodců.

V delších ulicích, které jsou protínány chodníky, jsou navrženy zvýšené křižovatky pro upozornění na vyšší pohyb chodců. Jízdní pruhy jsou záměrně navrženy užší, aby pocitově zpomalovaly pohyb vozidel.

Studie řeší i návaznosti mimo hranice území

Sevřenost lokality dopravními tepnami akcentuje problematiku hlučnosti a bezpečnosti.

Proto návrh řeší i umístění dvou nových přechodů na ulici Štefánikova a lávky přes ulici Vizovická.

Doporučený nový přechod na ulici Štefánikova u ulice Obeciny XI.

KAM Zlín koncepčně navrhl i zklidnění souběžné ulice Štefánikova, která Obeciny a jejich kvalitu významně ovlivňuje.

KAM Zlín koncepčně navrhl i zklidnění souběžné ulice Štefánikova, která Obeciny a jejich kvalitu významně ovlivňuje.

Dále doporučuje úpravu rychlosti na ulici Vizovická z původních 70 km/h na 50 km/h, nejen z důvodu bezpečnosti, ale také pro snížení intenzity hluku.

Parkování vozidel

Statická doprava, též nazývaná jako „doprava v klidu“, je nedílnou součástí dopravního procesu.

Současná kapacita parkovacích ploch je 344 míst. Z průzkumu vyplynulo, že zhruba 50 míst chybí (automobily parkují nelegálně).

Návrh nových odstavných stání reflektuje potřebu zachování co největšího podílu zeleně a snaží se minimalizovat profily komunikací a parkovací plochy.

Počet parkovacích míst se novou organizací parkovacích ploch zvýší ze současných 344 na 440 nových parkovacích míst.

V celé čtvrti Obeciny novou organizací parkovacích ploch vznikne 96 nových parkovacích míst. Ze současných 344 legálních míst počet vzroste na 440 míst.

V celé čtvrti Obeciny novou organizací parkovacích ploch vznikne 96 nových parkovacích míst. Ze současných 344 legálních míst počet vzroste na 440 míst.

Řešení tato studie nalézá v umístění podélného stání do příčných jednosměrných ulic, tím minimalizuje šířku komunikace a stání.

Potřeba pokrytí poptávky parkovacích ploch je v návrhu vyřešena novým šikmým stáním na severní ulici při Vizovické.

Detail situace s nově řešeným parkováním podél Vizovické ulice.

Komunikace

V řešeném území se nachází dopravně obslužné ulice Obeciny I — Obeciny XIX a všechny komunikace jsou navrženy ke kompletní rekonstrukci. Profily se nerozšiřují.

Komunikace u ulice Vizovická je původně obousměrná a přiléhá k ní chodník a kolmé parkování. Nově je navržena jako jednosměrná ulice se šikmým stáním.

Směrem k obytným domům je přikloněna stezka pro chodce a cyklisty.

Režim jednosměrných a obousměrných ulic je zachován.
Režim jednosměrných a obousměrných ulic je zachován.

Jednosměrné ulice navrhujeme s koridorem pro chodce a podélným parkováním. V případě, že je podélné stání v kolizi se stromy nebo potokem, je vynecháno a nahrazeno lokálními plochami pro šikmé stání.

Obousměrné ulice Obeciny XVII, XVIII, XIX zůstanou zachovány.

Pěší a cyklistická doprava

Celé sídliště je upraveno na obytnou zónu, tudíž profil komunikací je určen především pro pohyb chodců a cyklistů.

Pěší doprava je rozdělena na několik úrovní:

 • koridor pro pěší pro zvýšení bezpečnosti v příčných komunikacích, který je materiálově odlišen od vozovky,
 • komunikace vymezená pro pohyb pěších a cyklistů v severní části sídliště, při ulici Vizovická,
 • původní chodník při ulici Štefánikova, který přiléhal k vozovce, je odsunut do zeleně. Je navržen 2 m široký z vodopropustného betonu a mírně se vlní pod stromy.

Cyklostezka místního významu pro sídliště Obeciny
Celé sídliště je upraveno na obytnou zónu, tudíž profil komunikací je určen především pro pohyb chodců a cyklistů. V této obytné zóně je navržena stezka pro chodce a cyklisty v severní části sídliště. Tato místní stezka bude sloužit především jako sběrná pro sídliště Obeciny.

Cyklistická infrastruktura na páteřní komunikaci Štefánikova
Studie mimo řešené území doporučuje úpravu Štefánikovy ulice v úseku od křižovatky Díly VI / Štefánikova po křižovatku Boněcko/Přílucká doplněním cyklopruhů.

Trasu propojuje v hlavním koridoru podél jižního okraje I/49 Malenovice, Podhoří, Letnou a náměstí Práce a dále pokračuje po Štefánikově třídě kolem Obecin na Pančavu a Příluky.

Veřejná prostranství

Dětská hřiště a sportoviště

Téměř všechna hřiště a sportoviště ponechává na stejném místě a navrhuje jejich zásadní obnovu s novými povrchy a prvky.

Rozmístění herních ploch navazuje na pěší propojení a vhodné odstupové vzdálenosti od bytových domů. Snahou návrhu bylo docílit rovnoměrného rozmístění hřišť na sídlišti.

Dětská hřiště a sportoviště v ulicích Obeciny I, III, VI a VIII.

Návrh usiluje o bezkonfliktní řešení s předpokladem snadné údržby a snaží se o maximální využití daných ploch s moderním technickým řešením herních konstrukcí a povrchů.

Hřiště jsou doplněna sítí odpočinkových ploch — lavičkami, piknikovými sety a dalšími prvky pro rekreaci.

Hřiště u potoka

Novým tématem v kontextu celého Zlína je aktivní využití Jaroslavického potoku mezi ulicemi Obeciny IX a Obeciny X. Potok se zpřístupněním formou pobytového břehu.

 

Hřiště v blízkosti potoka bude dále rozvíjet vodní téma, a to díky umělému korytu s možností čerpání vody, stavidlům a tzv. pískové laboratoři včetně posezení a odpočinku.

Na ulici Obeciny X je navržena nová lávka přes potok, pobytové trámy k sezení na břehu a nové dětské hřiště s vodními prvky.Na ulici Obeciny X je navržena nová lávka přes potok, pobytové trámy k sezení na břehu a nové dětské hřiště s vodními prvky.

Oblast pro široké sportovní využití

V jihovýchodní části sídliště je nově navržena plocha k náročnějším sportovním aktivitám pro starší věkovou kategorii.

Provozně a prostorově nebylo vhodné tento program pro starší děti a mládež umisťovat do ploch mezi bytové domy. Jedná se o plochy s vybavením např. workout, parkour, horolezectví, které budou vyhovovat i netrénovaným začátečníkům.

Do nejvzdálenější východní části řešeného území sídliště je umístěno multifunkční víceúčelové hřiště pro míčové hry s umělým povrchem. K této ploše je plánováno umístění objektu WC, posezení pod pergolou a neformální přírodní stupňové sezení v břehu, který odděluje plochu od objektů přilehlých garáží.

Na východním okraji čtvrtě Obeciny je navrženo nové multifunkční hřiště místního významu, které bude atraktivní i pro sousední čtvrtě.

Revitalizací prostoru tenisového kurtu s novou modelací terénu a dosadbou zeleně v podobě solitérních stromů vzniká klidová zóna vhodná k relaxaci a aktivnímu pobytu v zeleni.

Dvě samostatně vymezené plochy v trávníkovém povrchu s vhodným mobiliářem mohou zahrnovat program pro volnočasové aktivity například pétanque, fitness program pro seniory, sezení — lavičky se stolkem s šachovnicí k využití i pro jiné stolní hry.

Zeleň

Stávající zeleň na sídlišti je velmi kvalitní a hustá. Radikální zásahy nejsou potřeba. Návrhem se snažíme podpořit některé prvky zeleně a zpestřit veřejné prostranství, aby lákalo k většímu využití místní obyvatele. Také rámcově nastavujeme pravidla pro péči o předzahrádky.

Přehledová situace řešení zeleně.

Přehledová situace řešení zeleně.

Na severní hraně řešeného území se nachází nejhodnotnější zeleň na sídlišti po funkční stránce. Jedná se o izolační zeleň oddělující sídliště od rušné komunikace Vizovická.

Tento zelený pás se začal vysazovat těsně po vzniku sídliště. V západní části je stromořadí již nesouvislé a kvůli blízkosti teplovodu nelze obnovit. Z tohoto důvodu jsou navrženy tzv. „zelené kapsy“ v rámci nového parkoviště.

V jednotném intervalu je přerušeno parkování a vzniká prostor pro zeleň. Navrhuje se zde výsadba skupiny středně vysokých stromů, které v budoucnu částečně nahradí stávající dřeviny. Skupina menších stromů doplněná vhodnou podsadbou listnatých a jehličnatých keřů bude plnit funkci izolační zeleně lépe něž jedna mohutná solitéra.

Severní část vnitrobloků je zakončená vždy hustější výsadbou stávajících dřevin, které kvůli výstavbě cyklostezky budou odstraněny. Návrhem se zeleň v těchto místech částečně obnovuje výsadbou 14 alejových stromů, které navazují na stávající dřeviny.

Stromy jsou rozmístěny tak, aby izolovaly vnitrobloky od parkoviště, vytvářely příjemný stín na cyklostezce, ale přitom v budoucnu nestínily obytným domům.

V samotných vnitroblocích je dosadba minimální.

Situace nově řešených zelených ploch — včetně květnatých luk, mlatových pěšin či piknikových setů.Situace nově řešených zelených ploch — včetně květnatých luk, mlatových pěšin či piknikových setů.

Novým prvkem, který jednotvárnost travnatých ploch oživí, budou travino-bylinné louky nebo květnaté louky. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem osob a o odpočívadla. Návrh se snaží tato místa propojit a vytvořit v centru sídliště odpočinkovou zónu, pro všechny věkové kategorie. Hlavním bodem je zrekonstruované obchodní centrum Obeciny s restaurací a cukrárnou.

Prostor kolem vstupu do bytových domů intenzivně udržují místní obyvatelé. Tato aktivita je tak intenzivní, že ponechání předzahrádek v komunitním režimu místních obyvatel je nejvhodnější řešení. Měla by zde být nastavena pravidla výsadby, kterými by se měli občané řídit, aby se později předcházelo jejich požadavkům na odstranění vzrostlých dřevin.

Etapizace

Návrh etapizace vychází především z logických provozních celků. Jako první jsou navrženy dvě etapy, které zahrnují komunikaci, smíšenou stezku a podélné parkování. Zajistí se tak potřebné navýšení parkovacích stání. Navazovat se na tuto průběžnou komunikaci bude dalšími deseti etapami (3–12).

Vyhodnocení participace

Co se Vám vybaví, když se řekne sídliště Obeciny?

6.1 Co se Vám vybaví, když se řekne sídliště Obeciny?

Označte prosím, co by se vám ve veřejném prostoru líbilo.

Popište prosím, proč a kde se necítíte bezpečně?

Trávíte na veřejných prostranstvích čas? Jak a kde?

Jste spokojení se zelení na sídlišti?

Nedostatečná údržba zeleně

Nedostatek/ky sportovišť

Zklidnění dopravy, absence přechodů, park. míst

Co považujete za největší problém sídliště Obeciny?

Co Vám na sídlišti chybí?

Veřejné projednání studie

Obyvatelům čtvrti Obeciny a dalším občanům představila Kancelář architekta města Zlína studii regenerace na veřejném projednání ve středu 14. prosince 2022.

Galerie vizualizací

Řezy

Lokalita v číslech

 • 600 bytů,
 • 440 parkovacích stání,
 • 9 hřišť,
 • 3 sportoviště,
 • 3 květnaté louky,
 • 1 procházkový chodník,
 • 1 křížek,
 • 1 multifunkční objekt s prodejnou potravin, restaurací a obchody.

Studie regenerace obytné čtvrti Obeciny v bodech

Harmonogram
Zahájení studie: 2022
Dokončení studie: 2023
Úloha KAM Zlín:
Zpracovatel urbanistické studie
Forma:
Koncepční urbanistická studie

K čemu slouží koncepční urbanistická studie?

Koncepční studie v urbanismu je dokument, který se zabývá vytvářením koncepce pro rozvoj města nebo oblasti. Cílem je poskytnout komplexní pohled na budoucí rozvoj města nebo oblasti a navrhnout konkrétní opatření, která by měla být provedena, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

Koncepční studie obvykle zahrnuje analýzu současného stavu, vyhodnocení možností rozvoje, návrhy opatření a doporučení pro budoucí rozvoj.
Koncepční studie může být použita jako podklad pro další plánování a rozhodování o rozvoji města nebo oblasti.

Kompletní studie Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Obeciny

Ve formátu PDF je celá studie dostupná ke stažení na tomto odkazu:
https://www.zlin.eu/file/64257350c59c1619713d1303

Historie Obecin

Po celou dobu druhé světové války byla ve Zlíně stavební uzávěra, tudíž kvůli naléhavé potřebě nových bytů začala v roce 1946 výstavba tříetážových rodinných domů. Jednalo se o první poválečné sídliště ve Zlíně a první vícepodlažní domy pro hromadné bydlení ve městě. Dá se říci, že Obeciny jsou přechodem na jinou formu bydlení a vyšší bytový standard.

Urbanistickou koncepci sídliště Obeciny vypracoval Vladimír Kubečka. Do mírného svahu navrhl dvacet řad třípodlažních domů, jednotlivé objekty byly sestaveny z liniově řazených sekcí. Prostory mezi bloky byly osázeny ovocnými stromy v duchu zlínské meziválečné koncepce města v zahradách.

Typové domy, jejichž autorem je Vladimír Karfík, se skládaly ze sekcí po šesti bytech. Koncové jižní sekce měly byty se čtyřmi pokoji. Domy jsou tříetážové s podzemním podlažím, mají betonový základ i suterén, nosné a obvodové stěny jsou cihelné. Stropní desky a balkonové konzoly jsou železobetonové.

Výstavba začala v roce 1946 a prvních 24 bytů sídliště Obeciny I — XII bylo předáno v roce 1951. V březnu 1947 se čtvrť přejmenovala na čtvrť Julia Fučíka.

V 70. letech se čtvrť postupně dostavovala do konečné podoby dvaceti obytných řad o 600 bytech s obchodem, mateřskou školou a garážemi.

Další projekty