KAMZ-CookieGdpr-Policy-s
331
0
/gdpr/
431660069

Benešovo nábřeží –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ psí loučka

Aktuální studie

Galerie
+14

Shrnutí projektu

Plocha ohraničená Benešovým nábřežím, železniční tratí a ulicí Dlouhou je oficiální plochou vymezenou pro volný pohyb psů bez vodítka, tedy tzv. psí loučkou. V tomto trojúhelníku zeleně se v současnosti nevyskytuje žádná zpevněná stezka ani mobiliář.

Plocha trávníku je pravidelně sečena, nachází se zde nová výsadba stromů, trať je v některých místech odcloněna keřovým patrem. Od ulice Vodní jsou keře neprostupné a vytváří vizuální a fyzickou bariéru.

Toto místo – sevřené ze dvou stran frekventovanou dopravou a ze strany třetí železniční tratí – je nyní poměrně velkou opomíjenou plochou v blízkosti centra. Lidé si tudy často zkracují cestu, místo navštěvují pejskaři. I minimální úpravy jako je umístění vhodného mobiliáře a vytvoření chodníku tento prostor učiní atraktivnější pro venčení psů a trávení volného času.

Proč v KAMu řešíme právě tuto lokalitu?

Toto veřejné prostranství je zařazeno do dotační 77. výzvy IROP, konkrétně programu Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Díky tomu nemusí město v případě úspěšné žádosti financovat celou realizaci ze svých zdrojů. 

Řešené území.

Výchozí stav lokality

Místo je nyní velmi oslabeno frekventovanou dopravou, ve špičkách se zde tvoří kolony. To velmi omezuje možnosti využití tohoto prostoru.

Základní údaje:

 • Plocha řešeného území: 2435 m2,
 • zpevněné plochy: 283 m2,
 • plocha zeleně: 2138 m2,
 • stávající stromy: 11 ks,
 • nové stromy: 4 ks,
 • odstraňované keře: 300 m2.

Fotografie řešeného území

Hlavní cíle projektu

Funkční využití místa zůstává zachováno, pouze se prostor kultivuje.

 • zajištění sociální kontroly místa, především z ulice Dlouhá,
 • odstranění vizuální bariéry,
 • částečné odclonění od frekventované dopravy,
 • umístění nového mobiliáře a tvorba místa k relaxaci,
 • posílení zelené složky,
 • posílení různorodosti sortimentu zeleně.

Vizualizace leteckého pohledu názorně ukazuje, že nové řešení psí loučky akcentuje dvě změny - umožňuje přístup do lokality z podchodu na ulici Dlouhá a vytváří tři hlavní mlatové cesty s možností posezení v centrální části.

Architektonický záměr

Nyní je na místě pouze vyšlapaný chodník, místo něj navrhujeme chodník štěrkomlatový, který je nově naveden na schodiště, které zpřístupňuje prostor z ulice Dlouhá.

Nově navržený val, který umisťujeme směrem k řece Dřevnici na Benešově nábřeží, alespoň částečně místo odcloní hlukově a vizuálně od automobilové dopravy. Díky tomu lze k tomuto valu umístit posezení (ve formě betonové jednoduché lavice). 

Nově vymezená kruhová plocha je určena pro pobyt, relaxaci, povídání, piknik. Betonové lavice tento prostor jasně vymezují. Ponechané stromy vytvářejí příjemný stín.

Kromě betonové lavice do prostoru loučky umisťujeme nové odpadkové koše.

Zeleň

Terénní vlna, jež centrální odpočinkový prostor obepíná ze severní strany, bude důležitá především pro optické odclonění a bude osázena hlavně trávo-bylinným společenstvem, variantně je také uvažováno o půdním pokryvu z mochen. Vysoké keře budou vyvětveny, především ze strany od ul. Dlouhé, místo se stane přehlednějším a vícekmenné tvary budou i do budoucna zajímavým prvkem.

Veřejné osvětlení

Chodníky budou doplněny o sadové stožáry výšky 4 m. Spínání osvětlení bude přes polarizované infračidlo, jehož předností je časově přesné zapnutí a vypnutí a velmi přesná detekce západu a východu slunce.

Proces revitalizace prostranství

Kroky, které budou následovat po ukončení participace s veřejností:

 • Vypracování architektonické studie,
 • veřejné projednání studie,
 • zapracování připomínek,
 • vypracování projektové dokumentace,
 • výběr dodavatele,
 • realizace stavby.

Vizualizace srovnání stavu před a po rekonstrukci

Následující galerie přehledně zobrazuje současného stavu (fotografie vlevo) se zákresem vizualizace do původní fotografie (vpravo).

Výsledky participace

Další projekty